Projektai

Finansuojamas Sporto rėmimo fondo.

Sporto  rėmimo  fondo  lėšomis  finansuojamas  sporto  projektas  Nr.  SRF-SIĮ-2021-1-1115 „SveikUOLIAI Vaikystės mieste“ įgyvendinamas pagal Lietuvos  Respublikos  švietimo,  mokslo  ir  sporto  ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymą Nr. V-1284 „Dėl 2021 metų Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo  2021–2025  metais  įgyvendinamiems  sporto  projektams,  susijusiems  su  sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“.

Projekto pavadinimas: „SveikUOLIAI Vaikystės mieste“

Projekto tikslai ir uždaviniai:
Projekto tikslas – kurti fizinio aktyvumo tradicijas įstaigos ir miesto bendruomenėje, naudojant šiuolaikinį sportinį inventorių ir įrangą.

Projekto uždaviniai:

  1. Didinti įstaigos ir miesto bendruomenės narių fizinį aktyvumą, supažindinant su netradicinėmis sporto šakomis ir būdais, užtikrinant galimybes sportuoti įvairiais metų laikais.
  2. Ugdyti vaikų ir suaugusiųjų fizinio aktyvumo įgūdžius, naudojant interaktyvias priemones ir dalijantis įgyta patirtimi.
  3. Įtraukti mokytojus ir tėvus į vaikų fizinio sveikatinimo sistemos kūrimą darželyje, didinant fizinio aktyvumo raštingumą.

Laukiami rezultatai:  Norint, kad vaikai aktyviau įsitrauktų į fizinio aktyvumo veiklas, projekto metu bus pristatytos netradicinės sporto šakos (lakrosas), bus naudojamos informacinės komunikacinės technologijos – interaktyvus ekranas bei grindys. Fizinis ugdymas vaikui reikalingas jau nuo pat mažų dienų, tačiau neužtenka veiklų vykdomų tik darželyje. Projekto veiklų metu bus įtraukti ir tėveliai, kurie prisidės prie vaikų sveikatos gerinimo ir sveiko gyvenimo būdo, didės jų fizinio aktyvumo raštingumas. Šiuo projektu taip pat bus stiprinamas bendruomeniškumas. Vienas iš Lietuvos sveikatos 2014 -2025 metų strategijos uždavinių yra stiprinti psichoemocinę sveikatą, todėl į veiklas įtraukti tinkami ir veiksmingi darbuotojų fizinio aktyvumo skatinimo būdai – sportiniai užsiėmimai (kiekvieną darbo dieną po 30 min.). Projekto dalyviai bus teoriškai ir praktiškai supažindinami su įvairiomis fizinio aktyvumo veiklomis, jų įtaka žmonių sveikatai ir gerai savijautai. Vaikų Gynimo dieną bus organizuojamas sporto renginys miesto ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams – Vaikystės miesto žaidynes. Įgyta gerąja patirtimi bus pasidalinta rajono ir respublikos ikimokyklinių įstaigų bendruomenėms ir visuomenei skirtame Forume.

Įgyvendinimo laikas: Projekto pradžia 2021-09-01 – projekto pabaiga 2023-12-31

Projekto vertė: 12348,80 Eur

Savos lėšos: 1234,88 Eur

Finansuojamas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto.

Projekto pavadinimas: „Olimpiniai žiedai Vaikystės mieste“

Projekto tikslai ir uždaviniai:
Projekto tikslas – diegti Olimpinės kultūros principus, ugdant 3-7 metų vaikus.

Projekto uždaviniai:

  1. Organizuoti patrauklias fizinio aktyvumo veiklas.
  2. Suteikti vaikams žinių apie olimpines sporto šakas, ugdyti olimpines vertybes.
  3. Plėtoti bendradarbiavimą tarp respublikos ikimokyklinių ugdymo įstaigų.

Laukiami rezultatai: Planuojama, kad projekte „Olimpiniai žiedai Vaikystės mieste“ dalyvaus apie 600 3-7 metų vaikų iš įvairių respublikos ikimokyklinių įstaigų. 100 mūsų lopšelio-darželio vaikų susipažins su olimpizmo idėjomis,  32-osiomis olimpinėmis žaidynėmis, kurios vyko Tokijuje 2021 metais, jų atributika, olimpinių žaidynių eiga, Lietuvos atstovais žaidynėse. Vyks kūrybinių darbų paroda. Bus suorganizuotos mini Olimpinės žaidynės. Vaikai draugiškai rungtyniaus, džiaugsis patirdami sėkmę. Vaikai, mokytojai ir visa bendruomenė patirs daug teigiamų emocijų.

Kadangi, prie akcijos „Vaikai juosia Lietuvą Olimpiniais žiedais“ prisijungs apie 500 vaikų iš respublikos ikimokyklinio ugdymo įstaigų, planuojama susirasti naujų partnerių ateities veikloms. Bus sukurtas ir viešinamas filmuotas žemėlapis „Apjuosta Lietuva“.

Įgyvendinimo laikas: Projekto pradžia 2021-09-06 – projekto pabaiga 2021-09-30

Projekto vertė: 600  Eur

Savos lėšos: 100 Eur

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo

Projektas „Kėdainių lopšelio-darželio „Vaikystė“ infrastruktūros modernizavimas“ įgyvendinamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.1.3-CPVA-R-705  „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“.

Projekto pavadinimas: Kėdainių lopšelio – darželio „Vaikystė“ infrastruktūros modernizavimas

Projekto tikslai ir uždaviniai:
Ikimokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinis ugdymas teikiamas vaikui nuo gimimo iki jam pradedamas teikti priešmokyklinis arba pradinis ugdymas. Priešmokyklinio ugdymo paskirtis – padėti vaikui pasirengti sėkmingai mokytis pagal pradinio ugdymo programą.
Lopšelyje—darželyje siekiame  sukurti saugią ir funkcionalią aplinką, kuri skatintų vaiko saviraišką ir pažinimą, norą veikti, tyrinėti, bendrauti.
Pagrindinė projekto problema – nepakankama ugdymo(si) paslaugų kokybė bei prieinamumas Kėdainių r. sav. ikimokyklinėse įstaigose. Rajono įstaigose trūksta modernių, kūrybiškumą skatinančių edukacinių erdvių. Patalpos įstaigoje išnaudojamos neefektyviai. Šią problemą ketinama spręsti atliekant remonto rangos darbus, vadovaujantis  pastato tipui LD-01 parengtų Ikimokyklinio ugdymo įstaigų edukacinių erdvių modernizavimo rekomendacijų, pateiktų adresu http://www.projektas-aikstele.lt., 2 variantui pritaikytus sprendinius, įsigyta įranga ir baldai, būtina ugdymo veikloms teikti, Kėdainių lopšelyje – darželyje „Vaikystė“, esančiame Mindaugo g. 21, Kėdainiuose (unikalus Nr. 5397-9003-2012).
Įgyvendinus projekto veiklas bus modernizuotos 2 esamos lopšeli-darželio grupės bei įsigyti baldai (įrengta rami zona, įėjimas su integruota virtuvėle, persirengimo spintelės, lovos su čiužinukais, stalai ir kėdės, auklėtojos darbo vieta, naktipuodžių lentyna, rankšluostinės). Įgyvendinant šias veiklas bus vadovaujamasi www.projektas-aikstele.lt pateiktomis rekomendacijomis, kuriant kūrybiškumą skatinančias, ugdymo procesą lengvinančias bei įvairinančias modernias erdves.

Laukiami rezultatai: Projekto rezultatai – atnaujintos 2 ugdymui skirtos erdvės bei įsigyta įranga bei baldai.

Įgyvendinimo laikas: 2018 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. rugsėjo mėn.

Projekto vertė: 230 599,24 Eur

Savivaldybės lėšos: 17 294,95 Eur
 

Kontaktiniai asmenys:

Reda Ivanauskienė, Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 44 202, el. paštas reda.ivanauskiene@kedainiai.lt
Ina Vainauskienė, Statybos ir turto skyriaus vyr. specialistė, tel. (8~347) 69553, ina.vainauskiene@kedainiai.lt